กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0642465351
อีเมล์ : jermsit@hotmail.com

นายธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0819285265
อีเมล์ : wat_aa3@hotmail.com

นางภรภัทร อำพันพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5