กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น

นายธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน
ครู คศ.3

นางภรภัทร อำพันพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5