กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน
ครู คศ.3

นางภรภัทร อำพันพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0