กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพิกุล มาลาทอง
ครู คศ.3

นายธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน
ครู คศ.2