กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0642465351
อีเมล์ : jermsit@gmail.com