ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางเตือนใจ รักษาพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพร ใจสงบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลารม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน