กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรนันท์ จันทร์บุรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางณัฐวิภา จงใจภักดี
ครู คศ.2