กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางณัฐวิภา จงใจภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางกรนันท์ จันทร์บุรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3