กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางณัฐวิภา จงใจภักดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางกรนันท์ จันทร์บุรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3