กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางณัฐวิภา จงใจภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3