ปฐมวัย

นางฐิตินันท์ เหลืองสอาด
ครู คศ.3

นางสมาพร สร้อยทองศรี
ครู คศ.3

นางสาวนิตยา พึ่งประสพ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย