ปฐมวัย

นางฐิตินันท์ เหลืองสอาด
ครู คศ.3

นางสาวเกวลี บัวหลวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวจีนทรา รุ้งแจ้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0