กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0642465351
อีเมล์ : jermsit@hotmail.com
ที่อยู่ :
1 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
2540 อนุปริญญา / อนุปริญญาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์) อวท. สถาบันราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม
2543 ปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัณฑิต(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ค.บ. สถาบันราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม
2553 ปริญญาโท / ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สพท.กจ.3 อาจารย์ 1 ระดับ 3
2548-2553 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สพท.กจ.3 ครู คศ.1
2553-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี สพป.กจ.1 ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
2 เกียรติบัตร "วิทยากรประจำค่าย ค่ายเพิ่มเวลารู้"
3 เผยแพร่ผลงาน "เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์"
4 เกียรติบัตรคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
5 สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
6 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
7 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน