กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชีวรัตน์ ข่ายคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกชกร พระเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6