กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชีวรัตน์ ข่ายคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์