กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชีวรัตน์ ข่ายคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์