กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชีวรัตน์ ข่ายคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกชกร พระเกตุ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6