คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดลนภา จันทรสูตร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3