คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิสิทธิ์ เร่งรัด
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายนพเก้า ขันธ์กำเนิด
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร สุขอุดมศักดิ์
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรกันย์ หมดทุกข์
ตำแหน่ง : เหรัญญิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพลอยเพชร บัวโรย
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิดา หาญทะเล
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธันย์ชนก เอี่ยมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายศรัณย์ บัวตูม
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายสาธิต บุญน้อม
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุพงศ์ พรสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3