คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา มาลัยอุทิศธรรม
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3