คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิประภา ไกรนอก
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3