กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางภรภัทร อำพันพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5