กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววนายศ ศรีโกเมนทร์
ครู คศ.2