กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอนุภาพ ยิ้มเชิง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววนายศ ศรีโกเมนทร์
ครู คศ.2