กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางภรภัทร อำพันพร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5