กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิกุล มาลาทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ