ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนวัดศรีอุปลารามเปิดทำการสอน   เมื่อ  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2447  โดยมีพระอุปัชฌาย์ยิ้ม เจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม   เป็นองค์อุปถัมภ์  อาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เล่าเรียน  ครูผู้สอนคือ ครูพระภิกษุเองและนายช่วง ซึ่งมาจากวัดเทวสังฆราม

               เมื่อถึง  พ.ศ.2449 นายช่วงกลับไปวัดเทวสังฆราม  พระเฮงทำการสอนอยู่องค์เดียวจนถึง  พ.ศ. 2450 ก็กลับไปวัดเทวสังฆรามท่านพระครูสังคบรุฒจารย์(สุด) ได้จัดส่งพระแอมา เป็นครูจึงถึง  พ.ศ. 2452 พระฉอยลาสิกขาบท  แต่ยังทำหน้าที่ครูใหญ่  

                พ.ศ.2454  พระครูวินิฎสมาจาร ( เหรียญ ) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสได้จัดให้  นายแผ่  วัดสุวรรณ   ทำหน้าที่ครูใหญ่  ต่อมาศาลาโรงธรรมหลังใหญ่เสร็จแล้ว จึงให้นักเรียนเล่าเรียน โดยพระเจ่งและเป๋า ช่วยสอน   ต่อมาทั้งสองลาสิกขาบท   พระครูวินิฐสมาจาร  ได้จัดให้พระวายและนายซ้อทำการสอน

                พ.ศ.2457 ได้จัดให้พระวายและนายซ้อทำการสอนจนกระทั้ง พ.ศ.2464 ทางราชการได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ประถมศึกษาและกระทรวงธรรมการทุกประการโดยมี พระปลัดเซี้ย(สถิตย์) จารุวัฒน์เป็นครูใหญ่โรงเรียนจึงเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองบัวเปิดสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  และใน  พ.ศ.2480  เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

              พ.ศ.2480 ท่านพระครูวินิฐสมาจารเห็นว่าจำนวนนักเรียนมากขึ้น ศาลาการเปรียญคับแคบไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในตำบลหนองบัว  และตำบลข้างเคียง  จึงสร้างอาคารคอนกรีต  2  ชั้น  8 ห้องเรียน  กว้าง  4 วา  1  ศอก  ยาว  16  วา  มี  มุขข้างหน้า  2  ด้าน  มุขกลาง  1  มุข   พร้อมถังเก็บน้ำฝน 2 ถัง  ไว้ในอาคารเรียน โดยมอบที่ดินส่วนหนึ่งของวัดให้เป็นที่ปลูกสร้างและใช้ชื่อว่า  "อาคารนิวิฐพิทยาคาร" 

              พ.ศ.2499  ทางราชการอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาขึ้นใน  ตำบลหนองบัว  และวันที่  3  มีนาคม   2499  ปีเดียวกัน  ฯพณฯ  จอมพลป. พิบูลสงคราม  ได้มีโอวาสมานมัสการท่านเจ้าคุณโสภณสมาจาร  ได้เห็นว่า  โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนมาก  แต่อาคารเรียนยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนจึงอนุมัติ 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กระทรวงศึกษาธิการ  อนุมัติให้อีก 150,000 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประธานกรรมการศึกษา  จัดหาวัสดุ มาสมทบอีก  455179   บาท   (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)  รวมทั้งสิ้น  709,179  (เจ็ดแสนห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) ได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หลังคามุงกระเบื้อง  2  ชั้น  8  ห้องเรียน  ขนาด  9.5 x 48.00 เมตร  ทำพิธีวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  17 สิงหาคม  2499  เสร็จเรียบร้อย  ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม  2503 ขนานนามว่า "อาคารพิบูลย์โสภณวิทยาคาร"      

            การศึกษาของโรงเรียนนี้เจริญมาตามลำดับเพราะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและ เจ้าอาวาสทุกรูปเป็นผู้อุปการะ  ต่อมาภายหลังได้ลดลงมาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาเปิดสอนตั้งแต่   ป. 1  - ป. 4 ต่อมาในปี  พ.ศ. 2506  เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้ง  พระอธิการแหนง  กัลยาโณแทนเจ้าอาวาสวัดศรีอุปลารามที่มรณภาพไป  (ท่านเจ้าคุณ พระโสภณสมาจารย์)  เจ้าอาวาสองค์ใหม่ร่วมกับกรรมการศึกษาสาร้างโรงอาหารให้  1  หลัง  ขนาดกว้าง  7  x  36  เมตร  พร้อมโต๊ะเก้าอี้  30 ชุด คิดเป็นเงิน 53,801.10 บาท  ใช้ชื่อว่า"โรงอาหารอธิการแหนง"                             

          พ.ศ.2519  ทางรัฐบาลมีนโยบายกระจาเงินมาพัฒนาท้องถิ่นทางสภาตำบลหนองบัวได้อนุมัติเงิน จำนวน  180,000  บาท   ให้โรงเรียนเพื่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนหลังที่  3  ใช้ชื่อว่า  "อาคารสามัคคีศรีวิทยา"  ซึ่งคณะครูได้ร่วมกันจัดหางบประมาณเพิ่มเติม  งบประมาณ  222,500  บาท  และ ฯพณฯ  บรรหารแจ่มใส  ศิลปะอาชา  ร่วมสมทบอีก  60,000  บาท  ดำเนินการก่อสร้าง  เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2510  ทำพิธีมอบอาคารเรียน  วันที่  31  ธันวาคม  2519  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  นายประสิทธิพงษ์   ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิน  432,500  บาท   และในปีเดียวกันได้รับบริจาคทุนทรัพย์สร้างสนามบาสเกตบอลมาตรฐานมูลค่า   13,000 บาท  สนามตะกร้อ  มูลค่า  2,000 บาท  และได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  มูลค่า  50,000  บาท    

        พ.ศ.2512   อาจารย์ใหญ่  โสภณวงษ์ได้ดำเนินการจัดหางบประมาณเพื่อสร้างอาคารเด็กเล็ก  1  หลัง  ให้เป็นเอกเทศ  โดยได้รับบริจาคจากคุณสุเทพ  คุณเปลื้อง  สีมารัตน์  เจ้าของบริษัท  D.C. เภสัช   ผู้ผลิตแป้งน้ำหอมมองเล่ยะ  จังหวัดนครปฐม  โดยได้รับการสนับสนุนจากพลตรีกมล  พิจิตคดีพล  เจ้ากรมทหารช่างราชบุรี  พลตรีพูณ  ปิยะรัตน์   เสนาธิการกรมรักษาดินแดน   คุณสุเทพ  คุณเปลื้อง  สีมารัตน์    ได้บริจาคสร้างอาคารเรียน  มูลค่า  35,000  บาท  อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในอาคารอีก 28,000  บาท อาคารหลังนี้วางศิลาฤกษ์โดย พลตรีพูน  ปิยะรัตน์  ประธาน เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2521 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 เดือนเศษ  ทำพิธีมอบอาคาร  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2521    โดยพลตรีพิจิตร  คดีพล  รับมอบโดย  นายไพรัตน์  ดารามาศ ปลัดจังหวัด  โดยใช้ชื่ออาคาร  เด็กเล็กคุณสุเทพ  คุณเปลื้อง  สีมารัตน์

             พ.ศ.2523  ทางราชการอนุมัติให้สร้างส้วมขนาด   6  ที่นั่ง  1  หลัง  มูลค่า  40,000  บาท  และในปี  พ.ศ. 2524  ได้จัดสร้างน้ำดื่มประปา  1 ที่  จากงบประมาณ  กสช. จำนวน  20  จุด  มูลค่า  16,000  บาท   

                พ.ศ.2525  นายสิระ  กำหนด  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   ได้ร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์จัดซื้อหนังสือ  สร้างอุปกรณ์  พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกในห้องสมุด  จำนวนเงิน   24,570. 50  บาท  คุณชูเกียรติ   กิจถาวรอาชีพ  บริจาค  4,000  บาท  เพื่อจัดสวนหย่อม                

              พ.ศ.2527 นายสุทัศน์ แสนเหวิม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่                                                                  

            พ.ศ.2530  ทางราชการได้ย้ายนายกมล  อรรถธรรมสุนทร  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

                วันที่  12  ธันวาคม  พ.ศ.2543  ทางราชได้ส่งนางเตือนใจ  รักษาพงศ์   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

               วันที่  16 พฤษภาคม  พ.ศ.2544  ได้รับบริจาคงบประมาณของศิษย์เก่าและมูลนิธิช่วย  การศึกษาโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน  4 เครื่อง เป็นเงิน 120,000  บาท                                  

วันที่   25  มีนาคม  พ.ศ.2545  ได้รับบริจาคจากนางชุลี - นายดุสิต   เกษมสันต์  คอมพิวเตอร์  จำนวน   1  เครื่อง   มูลค่า  29,500  บาท              

              วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.2545  ได้รับบริจาคสร้างรั้วโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากวัดศรีอุปลารามและชุมชน มูลค่า 120,000  บาท      

              วันที่ 3 ธันวาคาม  พ.ศ.2545  ได้รับบริจาค   เงิน  จำนวน  200,000  บาท  ( สองแสนบาทถ้วน ) จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง พร้อมเดินระบบ  LAN                                                      

พ.ศ.2545  ได้รับบริจาคจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดซื้อคอมพิวเตอร์   พร้อมโต๊ะเก้าอี้ปริ้นเตอร์จำนวน จำนวน มูลค่า 33,200  บาท                                                                                                                         

พ.ศ.2546ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                                                           

พ.ศ.2547 ได้รับบริจาคเงินจากการจัดงานครบงบ  100 ปี โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม   นำมาจัดทำระบบ  LAN  ในห้องคอมพิวเตอร์พร้อมทำตู้โทรทัศน์   จำนวน  12  ตู้   และตู้เหล็กเลื่อน  จำนวน  2  ตู้   มูลค่า  150,000  บาทในปีเดียวกันได้รับบริจาคโทรทัศน์ 12 เครื่อง มูลค่า 60,000 บาท  และได้รับมอบอุปกรณ์ติดตั้งสัญญาณจานดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน  1  ชุดใหญ่ มูลค่า 200,000  บาท(สองแสนบาท )

             วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.2548    ได้รับบริจาคจัดทำห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  จำนวน 40,000  บาท  และจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  มูลค่า  20,000  บาท 

                วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.2549   ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด  และห้องศูนย์บริการโดยทำการขัดพื้น 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.7 KB