กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปิณฑิรา เกียรติสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0989450955
อีเมล์ : pindira5@gmail.com

นางสาวสีแพร ปริโชติ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1