กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปิณฑิรา เกียรติสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0818806751
อีเมล์ : pindira 5@gmail.com

นางสาวสีแพร ปริโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1