กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปิณฑิรา เกียรติสาร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสีแพร ปริโชติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1