การประถมศึกษา

นางจารุณี ประสงค์สิทธิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางจตุพร เป็นสุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1