การประถมศึกษา

นางจารุณี ประสงค์สิทธิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางนราวดี บัวทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1