ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เครื่องแบบนักเรียน วิชาการ
16 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ปีการศึกษา 1/2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ปีการศึกษา 1/2560 และรับใบรายงานผลการเรียน
เครื่องแบบนักเรียน วิชาการ
12 มิ.ย. 60 กิจกรรมการแข่งขันความรู้ความสามารถวิชาภาษาไทย
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัว-แก่งเสี้ยน จัดกิจกรรมการแข่งขันความรู้ความสามารถวิชาภาษาไทย ในวันที่ 12 มิ.ย.60 ณ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม กลุ่มงานวิชาการ
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดศรีอุปลารามจะจัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.60 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เกา ร่วมพิธีดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมประชาร่วมใจ ครูปิณฑิรา เกียรติสาร
12 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  แข่งเก็บคะแนน รหว่างวันที่ 12-26 ก.ค 60
เสื้อประจำแต่ละสี ครูนริทธิ์ ไกรเทพ ครูธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน
12 ก.ค. 60 อบรมสาธารณสุข
การอบรมให้ความรู้สาธารณสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมประชารวมใจ เวลา 12.30 เป็นต้นไป
ชุดนักเรียน งานอนามัย
27 ก.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  นัดเปิดสนาม
เสื้อสีแต่ละสี ครูนริทธิ์ ไกรเทพ ครูธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน
03 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 การสอบกลางภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2560
การสอบกลางภาคเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ปีการศึกษา 1/2560
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
29 ก.ย. 60 อำลาอาลัย ด้วยใจผูกพัน
อำลาอาลัย ด้วยใจผูกพัน JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมรวมใจสามัคคี บุคลากร
03 ต.ค. 60 ถึง 05 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียน
สอบปลายปี 2560 ระดับประถมศึกษา - สอบปลายภาคเรียน 1/2560 ระดับมัธยมศึกษา
ชุดนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 ทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET
นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET ณ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม และ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
07 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ "ศูนย์สนับสนุนการฝึกอบรมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก" อ.ทองผาภูมิ  จ. กาญจนบุรี
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน ครูเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง