กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนริทธิ์ ไกรเทพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ