กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ เงินเหรียญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมัลลิกา ตะเพียนทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวลักขณา คูหา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0