กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุฑามาศ เงินเหรียญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : ืnamjimimod@gmail.com

นางสาวมัลลิกา ตะเพียนทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวลักขณา คูหา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1