กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุฑามาศ เงินเหรียญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวมัลลิกา ตะเพียนทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวลักขณา คูหา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1