กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ เงินเหรียญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมัลลิกา ตะเพียนทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวลักขณา คูหา
พนักงานราชการ