คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พันเอกภักดี อำพันพร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรญา ชัยเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : องค์กรท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอัศดร รากบัว
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา สัตยกาญจน์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาพิเศษ