คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พันเอกภักดี อำพันพร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอัศดร รากบัว
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงอำพร คามรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา มีเท
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นางลินจง พันธุวาสิฏฐ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญผ่อง พุฒิซ้อน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรญา ชัยเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : องค์กรท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชยันต์นิธิ บัววัฒนมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนชุมชน
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ เจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ มัญโยทัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศาสนา
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพร ใจสงบ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการสถานศึกษา 2563
ตำแหน่ง :