กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑามาศ เงินเหรียญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : ืnamjimimod@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2552 ปริญญาโท/ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง / การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 ม.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2546 โรงเรียนบ้านดินโส สปอ.ทองผาภูมิ สปจ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2546 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนบ้านดินโส สพท.กาญจนบุรี เขต3 อาจารย์ 2
24 ธ.ค.2547 - 15 ม.ค. 2549 โรงเรียนบ้านดินโส สพท.กาญจนบุรี เขต 3 ครู
16 ม.ค.2549 - 30 ม.ค.2550 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพท.กาญจนบุรี เขต1 ครู
31 ม.ค.2550 - 30 ก.ย.2553 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา สพท.กาญจนบุรี เขต1 ครู
1 ต.ค. 2553 - 2 ก.พ. 2554 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต1 ครู
3 ก.พ.2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล