กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชีวรัตน์ ข่ายคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี ( กศ.บ. คณิตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยนเรศวร วิชาเอก คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28 พฤษภาคม 2546 - 17 มีนาคม 2554 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ครู
17 มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง "เศษส่วน"
2 เผยแพร่ผลงานเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ
3 รางวัล OBEC AWARDS