ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตยา พึ่งประสพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0871617096
อีเมล์ : eye7096@gmail.com
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 ปี 7 เดือน โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) ครูอัตราจ้าง
2 ปี 4เดือน โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย - ครู คศ.1
6 ธ.ค 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล