กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกรนันท์ จันทร์บุรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี / ศษ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
9 กันยายน2534 - 1 เมษายน2545 โรงเรียนบ้านหนองหมู อาจารย์ 1
30 กันยายน 2545 -1 ตุลาคม 2547 โรงเรียนบ้านหนองหมู อาจารย์ 2
24 ธันวาคม 2547 - 1 เมษายน 2549 โรงเรียนบ้านหนองหมู ครู คศ.2
1 พฤษภาคม 2549 -1 เมษายน2553 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ครู คศ.2
8 มีนาคม 2553 -1 เมษายน 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ครู คศ.3
1 ตุลาคม 2555 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล