กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิกุล มาลาทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2518 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
2522 อนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูสกลนคร / วิทยาศาสตร์
2546 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี / คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2523 -2524 โรงเรียนบ้านนายน อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (สปจ.สกลนคร) ครู 2 ระดีบ 2
2524 - 2530 โรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (สปจ.สกลนคร) ครู 2 ระดีบ 2
2530 - 2549 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (สปจ.กาญจนบุรี) อาจารย์ 1 ระดับ 3
2549 -2558 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ( สพป.กจ.เขต 1) ครูชำนาญการพิเศษ (ครู ค.ศ. 3)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล